X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Muziek, Tv en films" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Harry potter and the Deathly Hallows Part 1

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+1
  Goed artikel ( +1 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van buffaloke99 buffaloke99 Auteur op infoyo sinds
30 November 2010


Bekijk het profiel van buffaloke99
Datum: 02-12-2010
Auteur: Buffaloke99
Ik ben Woensdag naar deze film gaan kijken...Hier krijgen jullie even een korte inhoud van de film.De film was vanaf 17 november in belgië in de bioscoop

Inhoud:

Het verhaal begint met Heer Voldemorten de Dooddoeners die samen plannen smeden om Harry te vermoordenterwijl hij verplaatst wordt vanuit zijn schuilplaats in KleinZanikem naar een andere verblijfplaats. De Dooddoeners komen bijeenin het huis van de familie Malfidus, waar Severus Sneep Voldemortexact vertelt wanneer Harry het huis van zijn oom en tante aan deLigusterlaan zal verlaten en hoe dat zal gebeuren. Een opvallendeaanwezige in de villa is Clothilde Bingel, lerares Dreuzelkunde opZweinstein. Voldemort keurt haar opvattingen over Dreuzels entovenaars niet goed en vermoordt haar ter plekke.

Ongeveer tegelijkertijd is Harry Potterbezig met het opruimen van zijn schoolspullen en andere voorwerpendie hij in het verleden heeft gekregen. Bovendien staat zijnhutkoffer klaar voor een geplande reis. In de Ochtendprofeet leestHarry twee artikels die handelen over de geschiedenis van AlbusPerkamentus. Engelbert Dop, een goede vriend van het schoolhoofd,hemelt hem op, terwijl journaliste Rita Pulpers ook negatieveaspecten uit diens verleden naar boven haalt. Even later ruziet Harrymet zijn oom. Hij heeft zijn oom gewaarschuwd dat, zodra hijzeventien en dus meerderjarig wordt, de magische bescherming die hijen zijn familie genoten, zal verdwijnen. Vanaf dat moment loopt dusook zijn familie gevaar. De Duffelingen stemmen er uiteindelijk meein dat ze hun huis zullen moeten verlaten, en gaan, niet zondertegenstribbelen, mee met de heks Hecuba Jacobs en de tovenaar DedalusDiggel die hen komen ophalen. Vlak voor hun vertrek bedankt Harry'sneef Dirk Harry nog (tot diens stomme verbazing) voor het redden vanzijn leven, twee jaar eerder.

Wanneer de Duffelingen verdwenen zijn,wacht Harry tot hij wordt opgehaald door de Orde van de Feniks.Alastor Dolleman, Hagrid, Bill Wemel, zijn aanstaande vrouw FleurDelacour, Remus Lupos, zijn vrouw Nymphadora Tops, Romeo Wolkenveldt,meneer Wemel, Fred, George, Ron, Hermelien, en Levenius Lorrebos zijnvan de partij. Het blijkt dat het plan om Harry te verplaatsen isveranderd, want Verdwijnselen, het gebruik van Viavia's en hetHaardrooster zijn door het Ministerie opgelegd als misdrijf. Hetnieuwe plan van de Orde houdt in dat zes van de aanwezigenWisseldrank moeten drinken en allemaal in Harry zullen veranderen,zodat er zeven Harry Potters zijn. Elk van de "Harry's"gaat op reis met een andere tovenaar, en ze gaan uitveiligheidsoverwegingen eerst allemaal naar een andere locatie, omVoldemort op een dwaalspoor te zetten. De Orde vermoedt dat Voldemortweet van de plannen om Harry weg te halen van de Ligusterlaan, dusalle denkbare veiligheidsmaatregelen zijn uit de kast gehaald. Allezeven locaties zijn streng beveiligd, en het plan is dat zodraiedereen op zijn geplande bestemming is aangekomen, men door middelvan een Viavia naar Het Nest zal reizen, het huis van de FamilieWemel.

Al snel blijkt dat Voldemort inderdaadop de hoogte was van de plannen, en Harry en de anderen wordenterwijl ze naar de verschillende schuilplaatsen vliegen aangevallendoor Voldemort en de Dooddoeners. Harry, die samen met Hagrid op deoude motorfiets van Sirius Zwarts reist, verliest zijn uil Hedwig inhet gevecht wanneer ze geraakt wordt door een vloek. Tijdens de reiswordt Alastor Dolleman gedood en stort ter aarde en verliest GeorgeWemel een oor. Behalve Dolleman en Levenius Lorrebos, die vlak nadatze opgestegen waren en werden aangevallen verdwijnselde, bereiktuiteindelijk iedereen veilig het Nest. George' oor kan niet meermagisch aangegroeid worden omdat het door Duistere Magie is afgerukt.Hij grapt dat nu eindelijk iedereen een mogelijkheid heeft om hem enzijn tweelingbroer uit elkaar te houden.

[bewerken]Het huwelijk

In het Nest zijn de voorbereidingenvoor het huwelijk van Bill en Fleur in volle gang. Tijdens devoorbereidingen wil Harry graag met Ron en Hermelien praten over hunplannen voor het komend jaar. Harry had al besloten niet meer naarschool te gaan maar in plaats daarvan te zoeken naar de nogresterende Gruzielementen van Voldemort en wil weten wat Ron enHermelien daarvan vinden. Wanneer het hen eindelijk lukt ongestoordte praten (Molly Wemel verhindert dit steeds omdat ze vermoedt dat zeer vandoor willen gaan) blijkt dat Ron en Hermelien inderdaad hunbelofte gestand willen doen om met Harry mee te gaan om hem tehelpen. Ze treffen onopgemerkt de nodige voorbereidingen (Hermelienweet al hun benodigdheden in een magisch verkleinende handtas testoppen) en zijn klaar voor vertrek, dat gepland staat voor de dag nade bruiloft. Voordat de festiviteiten beginnen krijgen Harry, Ron enHermelien echter bezoek van Rufus Schobbejak, de Minister vanToverkunst, die hen komt vertellen dat Perkamentus hen enkele zakenheeft nagelaten. Ron krijgt de Uitsteker, Hermelien een geheimzinnigboek geheel geschreven in Oude Runen, en Harry de eerste Gouden Snaaidie hij ooit tijdens zijn eerste zwerkbalwedstrijd heeft gevangen.Harry erft ook het originele zwaard van Goderic Griffoendor, maarSchobbejak is niet bereid om het zwaard aan Harry te overhandigenomdat hij vindt dat dit hem niet rechtens toekomt.

Op de bruiloft is Harry met behulp vanWisseldrank veranderd in het duplicaat van een roodharigedreuzeljongen uit het dorp om hem te beschermen tegen mogelijkeundercover Dooddoeners. Ook blijkt Viktor Kruml aanwezig te zijn.Harry raakt in gesprek met Kruml die hem attent maakt op eenmedaillon dat de vader van Loena draagt en wat een symbool zou zijnvan de boze tovenaar Grindelwald. Kruml vertelt Harry dat niemand diezo'n symbool draagt te vertrouwen is. Kruml is teleurgesteld als hijziet dat Hermelien en Ron innig dansen en vraagt vervolgens Harry ofGinny nog vrij is. Harry moet hem teleurstellen en Kruml verzucht dathet geen pretje is om een bekende Zwerkbalspeler te zijn als alleleuke meisjes al bezet blijken.

Tijdens het feest na afloop van detrouwerij worden de bezoekers ineens gewaarschuwd (door de Patronusvan Romeo Wolkenveldt) dat Rufus Schobbejak is vermoord en datVoldemort de macht heeft overgenomen. De Dooddoeners arriveren meteendaarna op het feest. Harry, Ron en Hermelien weten te ontvluchtenmidden in de chaos die er ontstaat bij het uitbreken van het gevecht.

[bewerken]Grimboudplein 12

Naar een idee van Hermelien duiken zeeerst onder in Londen. Echter vrijwel direct zitten hen weer tweeDooddoeners op de hielen, waarmee ze in gevecht raken in eenkoffietentje. Nadat de Dooddoeners bewusteloos zijn geraakt doorverlamspreuken weet Hermelien hun geheugen te modificeren waardoor zezich niet meer herinneren de drie te zijn tegengekomen.

Ze besluiten zich vervolgens schuil tehouden in Sirius' huis aan het Grimboudplein 12 in Londen. Het huistreffen ze in wanorde aan en later blijkt dat alle kasten doorzochtzijn. Knijster, de huiself, is er nog wel, en is nog even verbitterdals voorheen. Wanneer Harry door het huis dwaalt, valt hem eennaambordje op op de slaapkamerdeur van Sirius' broer Regulus.Regulus' initialen zijn namelijk R.A.Z., dezelfde initialen als dieop het briefje in het nep-Gruzielement staan dat hij enkele maandendaarvoor met Perkamentus had gevonden.

Hij komt op het idee om Knijster omhulp te vragen, omdat deze twee jaar eerder extreem veel interesseleek te hebben in de glimmende artefacten uit huize Zwarts, en hetdus wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat het echte Gruzielement inKnijsters bezit is. Knijster geeft toe het medaillon aanvankelijk weluit de afvalzak te hebben gepakt, maar vertelt dat het daarna isgestolen door Levenius Lorrebos. De verstandhouding tussen Harry ende elf verbetert langzaam nadat Hermelien hem geadviseerd heeft omvriendelijk tegen hem te zijn. Wanneer Harry op het idee komt omKnijster het nep-Gruzielement (het oude medaillon) te geven, draaitKnijster uiteindelijk helemaal bij, en beschouwt hij Harry als zijnechte Meester. Harry laat Knijster Levenius opsporen en ophalen omhet medaillon te achterhalen, maar die heeft het moeten afstaan aanDorothea Omber. Knijster blijkt een grote rol te hebben gespeeld inde plaatsing en de verwijdering van het originele Gruzielement uit debetoverde grot. Hij is namelijk met Voldemort naar de grot gegaan omhet medaillon te plaatsen, en met zijn meester Regulus mee gegaan omhet te verwisselen voor een nep-medaillon. Knijster laat deochtendprofeet zien waarin staat dat Sneep schoolhoofd van Zweinsteinis geworden. Dat is erg schokkend nieuws voor Harry, Ron enHermelien.

[bewerken]Het eerste Gruzielement

Harry, Ron en Hermelien gaan naar hetMinisterie van Toverkunst en dringen er binnen, vermomd als andereheksen en tovenaars die daar werken. Al snel blijkt dat het heleMinisterie onder leiding van Dorothea Omber werkt aan deonderdrukking en marteling van Dreuzeltelgen (heksen en tovenaarsgeboren uit Dreuzelouders). Volgens de nieuwe vertegenwoordigershebben Dreuzeltelgen hun toverkracht gestolen, omdat ze het niet zelfgeërfd kunnen hebben. Ze dienen daarom vervolgd te worden en moetenzich melden ter registratie. Omber blijkt het echte medaillon om haarnek te dragen. Na een gevecht weten de drie het medaillon tebemachtigen en het Ministerie te ontvluchten. Omdat Jeegers Hermelienvasthield toen ze terugverdwijnselden naar Grimboudplein 12, lietHermelien (die ook geheimhouder is sinds de dood van Perkamentus)Jeegers onbedoeld Grimboudplein 12 zien. Daardoor weten deDooddoeners van Grimboudplein 12, en kunnen Harry, Ron en Hermeliendat niet meer als schuilplaats gebruiken. Om die reden moeten zetelkens op andere plaatsen verblijven. Ze gaan kamperen (Hermelienheeft zelfs een tent meegenomen in haar magisch verkleinende handtas)en verhullen steeds hun aanwezigheid met diverse ingewikkeldespreuken en bezweringen om te voorkomen dat ze opgespoord worden.Omdat ze nog geen methode kennen om Gruzielementen te vernietigen,dragen ze het medaillion om beurten om hun hals. Het dragen van hetmedaillon lijkt duidelijk gevolgen te hebben voor het humeur van dedrager. Het beïnvloedt de gedachten en het gedrag van de drager, enal snel krijgen de drie ruzie en rijst er onderling wantrouwen. Naeen enorme ruzie verdwijnt Ron en blijven Harry en Hermelien samenover.

[bewerken]Goderics Eind

Zoals Harry voor de zomervakantie alvan plan was, gaat de reis naar zijn geboorteplaats Goderics Eind, ennaar zijn geboortehuis in de Halvemaanstraat. Op het kerkhof vanGoderics Eind vinden ze het graf van Harry's ouders. Bij de restantenvan het huis van de Potters treffen ze een heks aan. Het blijktMathilda Belladonna te zijn, de heks die De geschiedenis van deToverkunst (het schoolgeschiedenisboek) heeft geschreven. Ze wenkthen en ze gaan mee naar haar huis, omdat ze denken dat Perkamentushaar het zwaard van Griffoendor in bewaring heeft gegeven en ze hetdaar kunnen bemachtigen. Dit bleek echter niet zo te zijn: MathildaBelladonna was al enige tijd dood en haar lichaam werd gebruikt doorVoldemort om Harry in de val te lokken. Hij gaf zijn slang, Nagini,opdracht haar lichaam te bezetten, en Harry en Hermelien mee telokken naar het huis waar Voldemort Harry dan zou kunnen doden.

Voldemorts plan mislukt echter omdatHarry Voldemort "aanvoelt" en ziet dat ze groot gevaarlopen. Wanneer Voldemort merkt dat Harry en Hermelien willenontsnappen laat hij Nagini hen aanvallen. Tijdens het gevecht en deontsnapping breekt Harry's toverstaf. Deze valt niet meer terepareren.

[bewerken]Het zwaard van Griffoendor

Wanneer Harry op een avond door een hemonbekende Patronus van in de vorm van een hinde bij de tent wordtweggelokt, vindt hij onder het ijs van een vennetje het zwaard vanGoderic Griffoendor. Hij besluit te duiken, maar het medaillon dathij nog om zijn hals heeft probeert hem te wurgen. Hij wordt gereddoor Ron, die weer is teruggekeerd en hem net op tijd vindt. Ronvernietigt het medaillon met het zwaard van Griffoendor. Ron verteltHarry en Hermelien ook dat hij erachter is gekomen hoe het kwam datde Dooddoeners hen in het kroegje in Londen zo snel op het spoorkwamen: er rust namelijk een magisch Taboe op de naam "Voldemort".Zodra iemand de naam uitspreekt, weten de Dooddoeners dat, en is ookde locatie bekend van degene die de naam uitsprak.

[bewerken]De Relieken van de DoodHet geheimzinnige symbool

Het boek dat Hermelien van Perkamentushad gekregen bevat een voor Hermelien onbekend teken. Harry herinnertzich dat hij hetzelfde teken tijdens de bruiloft ook op het gewaadvan Xenofilus Leeflang, de vader van Loena, had gezien. Hermelien hadhet teken ook op een graf op het kerkhof in Goderics Eind gezien. Zebesluiten Leeflang te bezoeken en hem te vragen wat het geheimzinnigeteken inhoudt, omdat ze het gevoel hebben dat het noodzakelijk is hette weten te komen.

Leeflang vertelt hen van de Dodelijken,een sprookje voor kinderen. Drie broers willen de Dood overwinnen enkunnen wanneer hen dat lukt een wens doen. De eerste wenste eenonoverwinnelijke toverstaf, en kreeg die (de Zegevlier). De tweedewilde de macht om de doden tot leven te wekken en kreeg een ring meteen steen die die macht had (de Steen van Wederkeer). De derde echterwenste dat hij de dood zou kunnen ontlopen, en kreeg vervolgens eenonzichtbaarheidsmantel. Samen vormen ze (de staf, de steen en demantel) het teken dat Hermelien had gezien, bestaande uit een cirkelmet daardoorheen een verticale lijn, samen in een gelijkzijdigedriehoek. Hermelien doet het hele verhaal af als onzin, maar Harryziet er wel analogieën in met de Gruzielementen en de huidigegebeurtenissen.

Hij realiseert zich dat hij een van dedrie relieken al jaren in zijn bezit heeft, namelijk deonzichtbaarheidsmantel. Daarmee concludeert hij dat de andere tweerelieken ook moeten bestaan en dat het verhaal niet zo maar eenverhaal is. Hij denkt dat hij moet afstammen van de derde en jongstebroer, omdat de mantel van generatie op generatie is doorgegeven enzo bij hem terecht is gekomen. Harry realiseert zich dat de ring diePerkamentus vernietigde, het eerste Gruzielement, een steen bevattemet hetzelfde logo. Ook begrijpt hij nu ineens wat Voldemort al hethele jaar probeerde te vinden, namelijk de toverstaf.

[bewerken]Het tweede Gruzielement

Zie ook het artikel Gruzielement vooreen compleet overzicht van de Gruzielementen

De drie zoeken steeds andere plaatsenom te overnachten en smeden plannen om de andere Gruzielementen tebemachtigen en vernietigen. Ze weten echter nog niet wat de andereGruzielementen zijn. Op een avond tijdens een felle discussie noemtHarry per ongeluk opnieuw de naam van Voldemort en worden ze alsresultante opgespoord en meegenomen door Bloedhonden naar hetlandhuis van de familie Malfidus. Harry en Ron worden daar in eenkerker opgesloten, terwijl Hermelien gemarteld wordt door Bellatrixvan Detta om informatie te krijgen. Harry en Ron zitten in dezelfdekerker als Olivander, de toverstokmaker, Loena Leeflang, enGrijphaak, de kobold die in de tovenaarsbank Goudgrijp werkt.Grijphaak vertelt hen dat er recent iets in de kluis van Bellatrix isgelegd, en Harry vermoedt dat het om een Gruzielement gaat omdatBellatrix van Detta ongewoon ongerust wordt bij het idee dat Harry inde kluis ingebroken zou kunnen hebben. Zij denkt namelijk dat hetzwaard van Griffoendor, dat de dooddoeners in hun tent gevondenhadden, uit haar kluis komt. In werkelijkheid is het zwaard dat inhaar kluis ligt een kopie. Doordat Dobby in en uit de kerker kanverdwijnselen, hebben ze een methode om te ontsnappen. Terwijl DobbyOlivander en Loena wegbrengt, komt Pippeling de kerker binnen. Zeweten hem te overmeesteren en uit de kerker te ontsnappen en ze gaaneen gevecht met de dooddoeners aan om Hermelien te bevrijden, tijdenshet gevecht kan Harry de staf van Draco, Bellatrix en van eenbloedhond bemachtigen als vervanging voor zijn eigen gebroken staf.Vervolgens wordt Pippeling gewurgd door zijn eigen zilveren hand enDobby wordt doodgestoken door Bellatrix bij hun ontsnapping.

Ze vluchten naar het huis van Bill enFleur, waar Olivander en Grijphaak (Olivander heeft heel lang vastgezeten en Grijphaak is gemarteld) worden opgelapt. Harry wil graagmet Grijphaak spreken. Harry vraagt aan Grijphaak om hen te helpen omin de kluis van Bellatrix in Goudgrijp te komen. Grijphaak wil inruil daarvoor het zwaard van Griffoendor terug hebben, omdat het doorkobolden is gesmeed en kobolden van mening zijn dat een object altijdeigendom blijft van de maker.

Hermelien drinkt Wisseldrank en gaatvermomd als Bellatrix van Detta met Harry, Ron en Grijphaak naar debank. Ze weten de kluis te bereiken en daar de beker van HelgaHuffelpuf, inderdaad een Gruzielement, te pakken te krijgen. Op datmoment steelt Grijphaak het zwaard van Harry en rent weg om dekobolden te waarschuwen. De kobolden merken dat ze inbrekers zijn enzetten alle veiligheidsmaatregelen in werking. Harry, Ron enHermelien weten op de rug van een halfblinde draak die Goudgrijpbewaakt te vluchten. Ze nemen de beker mee maar kunnen het nog nietvernietigen, omdat ze het zwaard nu kwijt zijn en ze nog geen anderemethode weten om Gruzielementen te vernietigen.

[bewerken]Het derde Gruzielement

Harry heeft, door zijn litteken, nogsteeds een geestelijke band met Voldemort. Hij ziet regelmatig watVoldemort denkt. Wanneer Harry ziet dat Voldemort beseft dat ze vanzijn Gruzielementen op de hoogte zijn en deze proberen tevernietigen, komt Harry er achter dat het laatste Gruzielement zichop Zweinstein bevindt. Hij besluit naar Zweinsveld te gaan. WanneerHarry, Ron en Hermelien onder de Onzichtbaarheidsmantel daar naartoeVerschijnselen, worden ze direct omsingeld door Dooddoeners, die henechter niet kunnen zien. Het blijkt dat er een Verschijnselalarmrondom het stadje is geplaatst, dat afgaat zodra er iemandbinnendringt. De drie worden gered door de broer van ProfessorPerkamentus, Desiderius Perkamentus, die hen snel naar binnen trektin zijn kroeg, de Zwijnskop. Vanuit zijn huis blijkt een tot dan toeonbekende geheime gang te lopen die uitkomt in de Kamer van Hoge Noodop Zweinstein. Marcel Lubbermans haalt hen op vanuit de Zwijnskop enneemt hen mee.

Eenmaal aangekomen op Zweinstein blijktdat de Kamer van Hoge Nood vol is met de oude leden van de Strijdersvan Perkamentus, enkele leden van de Orde van de Feniks en anderemedestrijders. Harry en zijn vrienden worden als heldenbinnengehaald. Harry denkt dat Voldemorts laatste Gruzielementmisschien een voorwerp van Rowena Ravenklauw is, en vraagt hen ofiemand weet of Rowena Ravenklauw een bijzondere bezitting had. Hetblijkt dat Ravenklauw een diadeem bezat, waarvan in deleerlingenkamer van Ravenklauw een afbeelding te vinden is. Loenaneemt Harry onder de Onzichtbaarheidsmantel mee naar deleerlingenkamer om hem die afbeelding te laten zien, maar ze wordenaangevallen door een Dooddoener (Alecto Kragge) die inmiddelslesgeeft aan Zweinstein. Ze weten te ontsnappen doordat Loena delerares verlamt, maar niet voordat die lerares het Duistere Teken ophaar arm heeft aangeraakt en op die manier Voldemort inlicht over hetfeit dat ze Harry Potter heeft gevonden.

Ron en Hermelien gaan ondertussen terugnaar de Geheime Kamer en halen daar de tanden van de Basilisk op. Hetgif van een Basilisk is één van de weinige zaken die sterk genoegzijn om Gruzielementen te vernietigen. Hermelien doorboort de bekervan Huffelpuf met de basilisktanden en vernietigt zo ditGruzielement.

Harry besluit op zoek te gaan naar deGrijze Dame, het afdelingsspook van Ravenklauw, om haar te vragen ofzij weet waar de diadeem is. Zij vertelt hem dat zij de dochter vanRowena Ravenklauw is, en dat zij vroeger de diadeem van haar moedergestolen heeft. Ze kreeg spijt en verstopte de diadeem in Albanië.Voldemort wist dit ook en heeft de diadeem daar gevonden en alsGruzielement gebruikt. Harry herinnert zich ineens dat Voldemortdaarna nog op Zweinstein is geweest om te solliciteren naar een baanals professor, en denkt dat Voldemort dat bezoek waarschijnlijk heeftgebruikt om de diadeem weer op Zweinstein te verstoppen. Dan schiethem ineens te binnen dat hij de diadeem heeft zien liggen in een kastin de Kamer van Hoge Nood toen hij daar zijn Toverdrankenboek wildeverstoppen, en gaat op zoek. In de Kamer treft hij echter DracoMalfidus, Karel Kwast en Vincent Korzel aan, die hem aanvallen.Korzel gebruikt Duivelsvuur, een bijzonder zwarte kunst, envernietigt onbedoeld de diadeem. Hij komt zelf in het gevecht om hetleven, Kwast en Draco komen zelf in de problemen door het vuur, Kwastwordt gered door Hermelien en Draco tot zijn grote verbazing doorHarry.

[bewerken]De herinneringen van SeverusSneep

Wanneer Harry weer de gedachten vanVoldemort ziet merkt hij dat die zich in het Krijsende Krot bevindt,en dat Sneep bij hem is. Harry gaat er samen met Ron en Hermeliennaartoe maar blijft in de tunnel, uit het zicht van Voldemort. Hijhoort en ziet dat Sneep door Voldemort wordt gedood omdat Voldemortdenkt op die manier de rechtmatige eigenaar van de Zegevlier (detoverstok uit het kinderverhaal) te worden. Voldemort gebiedt zijnslang Nagini Sneep te doden. Wanneer Sneep is gebeten verdwijntVoldemort uit het zicht en kruipt Harry naar Sneep toe, die Harry nognet voor hij sterft kan toefluisteren dat hij hem aan moet kijken enzijn gedachten op moet vangen. Hij vangt ze op in een flesje en gaatermee terug naar Zweinstein.

Hij gaat naar de kamer van Perkamentusen leegt het flesje in de Hersenpan. Wanneer hij de gedachten vanSneep ziet komt hij erachter dat Sneep zijn leven lang van LilyPotter, Harry's moeder, heeft gehouden. Vanwege haar dood heeft hijPerkamentus beloofd haar zoon te beschermen. Sneep was dus al dietijd één van "de goeden" en heeft zijn leven opgeofferdvoor Perkamentus en Lily. Hij heeft Perkamentus op diens verzoekgedood. Dit was omdat hij ten dode opgeschreven was door eencombinatie van het vernietigen van het gruzielement "de ring"én het drinken van het water toen hij met Harry op zoek was in degrot naar het medaillon. Net als Lily heeft zijn patronus de vorm vaneen hinde (een vrouwtjeshert), het is die patronus die Harry heeftgeholpen in het Donkere Bos. Ook hoort Harry een gesprek tussenPerkamentus en Sneep waarin duidelijk wordt dat Harry's litteken ookeen Gruzielement is. Hij zal dus moeten worden gedood door Voldemorten niet andersom, anders blijft er één Gruzielement leven en isVoldemort niet onherroepelijk dood.

[bewerken]Het gevecht met Voldemort

Harry besluit Voldemort zelf op tezoeken. Die bevindt zich inmiddels in het Verboden Bos, omringd doorDooddoeners. Voordat Harry ze onder ogen komt besluit hij echter deSnaai te openen die hij van Perkamentus had geërfd. De magischesteen, één van de Relieken, blijkt erin te zitten. Hij draait desteen drie keer om en wordt dan omringd door zijn moeder, zijn vader,Sirius Zwarts en Remus Lupos. Hij vraagt hen of het pijn doet om doodte gaan en wordt gerustgesteld.

Hagrid is vastgebonden aan een boom enoverziet het geheel. Harry gaat tegenover Voldemort staan en diespreekt de Avada Kedavra-vloek uit. Hij denkt hiermee Harry gedood tehebben maar de vloek vernietigt enkel het in Harry aanwezigeGruzielement. Harry valt op de grond en komt terecht in een soortdroom. Hij is op een station waar een wezen onder een stoel ligt -J.K. Rowling zegt later dat dat Voldemort zelf is - en Perkamentuslegt hem uit wat hij moet doen om Voldemort voorgoed te vernietigen.Harry komt langzaam weer bij in het bos maar houdt zich dood, enVoldemort is ervan overtuigd dat hij dood is. Hagrid wordt doorVoldemort gedwongen om Harry terug te dragen uit het Verboden Bos. Dedooddoeners en Voldemort volgen, ervan overtuigd dat ze gewonnenhebben. Voldemort roept iedereen in Zweinstein te aanschouwen datHarry dood is. Maar Marcel Lubbermans komt naar voren en weet Naginite doden, het laatste Gruzielement. Molly Wemel doodt in een heviggevecht Bellatrix van Detta. Wanneer Voldemort vervolgens dreigtMolly Wemel te doden grijpt Harry in en ziet iedereen dat hij nogleeft. Harry en Voldemort staan opnieuw tegenover elkaar, maar nuzijn er geen Gruzielementen meer over en is Voldemort dus sterfelijk.

Net zoals in deel vier sprekenVoldemort en Harry tegelijkertijd respectievelijk de AvadaKedavravloek en de Expelliarmusspreuk uit. Omdat Voldemort echterniet de rechtmatige eigenaar is van de Zegevlier, kaatst deDoodsvloek terug op hemzelf, waardoor hij sterft. Voldemort is nudefinitief verslagen. Harry neemt de Zegevlier mee. Hij gebruikt heméén maal, om zijn oude toverstok te repareren, maar besluit daarnaom de Zegevlier terug te leggen in de witte tombe van de vorigeeigenaar Albus Perkamentus, omdat de stok te gevaarlijk is.Zweinsteinexpres


Het boek eindigt met een epiloog waarinwordt verhaald hoe het de hoofdpersonen negentien jaar later vergaat.De lezer treft hen op perron 9 3/4 in Londen waar de Zweinsteinexpresop het punt van vertrekken staat. Harry en Ginny zijn getrouwd enhebben drie kinderen, James, Albus en Lily. Ron is getrouwd metHermelien, zij hebben twee kinderen, Roos en Hugo. Bill en Fleurhebben een dochter, Victoire, die verkering heeft met Teddy Lupos, dezoon van Remus en Nymphadora Tops, die tevens het peetkind is vanHarry. Ook Draco Malfidus is getrouwd en heeft een zoon, ScorpiusMalfidus. Allen treffen elkaar weer als ze hun kinderen naar deZweinsteinexpres brengen. Marcel Lubbermans is inmiddels leraarKruidenkunde geworden op Zweinstein.


Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2017 - Infoyo.nl